ใต้ฟ้าพร่างดาว ภัสรสา

ISBN:

Published:

249 pages


Description

ใต้ฟ้าพร่างดาว  by  ภัสรสา

ใต้ฟ้าพร่างดาว by ภัสรสา
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 249 pages | ISBN: | 8.70 Mb

เพราะความรักของแตละคนนันไมไดสมบูรณแบบเสมอไปพวกเขาและเธอจึงตองเรียนรูและใชเวลาทำความรูจักกับมันรเณศ… เจาของรีสอรทหนุมผูหลงรักสาวนอยเจาของรอยยิมนารักแตเธอกลับไมมันใจในความรักขึนมาเสียนี เขาจึงไดแตรอวันทีเธอจะกลับมาติณหและตัณณา… แมทังคูจะสวนทางกันเสมอแตMoreเพราะความรักของแต่ละคนนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปพวกเขาและเธอจึงต้องเรียนรู้และใช้เวลาทำความรู้จักกับมันรเณศ… เจ้าของรีสอร์ทหนุ่มผู้หลงรักสาวน้อยเจ้าของรอยยิ้มน่ารักแต่เธอกลับไม่มั่นใจในความรักขึ้นมาเสียนี่ เขาจึงได้แต่รอวันที่เธอจะกลับมาติณห์และตัณณา… แม้ทั้งคู่จะสวนทางกันเสมอแต่สุดท้ายความรักก็มาบรรจบกันพอดีที่ตรง ‘หัวใจ’พาฝัน… หญิงสาวที่หลงรักเพื่อนสนิทจนลืมเหลียวมองใครอีกคนที่พร้อมจะมอบความรักให้ตลอดเวลาแพนด้า… เจ้าสาวซึ่งวิ่งหนีเจ้าบ่าวผู้แสนดีกลางงานแต่งงานเพียงเพราะกลัวการใช้ชีวิตคู่กรวีร์… คุณหมอหมาผู้ยังฝังใจกับความรักที่เจ็บปวดในอดีตจนไม่อาจไว้ใจกับความรักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้น‘ใต้ฟ้าพร่างดาว’ จึงกลายเป็นโรงเรียนที่สอนให้ทุกคนรู้จักคำว่า ‘รัก’ อย่างแท้จริงEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ใต้ฟ้าพร่างดาว":


Recommendations

©2008-2020 | DMCA | Contact us